producten Z oplossingen Z maatwerk Z cases R support Z  pand 290
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Lincsafe B.V., gevestigd te Breukelen, gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57220662

 1. Definities

1.1. Onder Lincsafe wordt in deze voorwaarden verstaan Lincsafe B.V.

1.2. Onder afnemer wordt verstaan de afnemer van zaken en/of diensten van Lincsafe.

 1. Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lincsafe en overeenkomsten tussen Lincsafe en afnemers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door een afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden binden Lincsafe alleen voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.4. Indien een bepaling uit deze voorwaarden wordt vernietigd, blijft de tussen Lincsafe en afnemer gesloten overeenkomst zoveel mogelijk in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

 1. Aanbiedingen

3.1. Alle door Lincsafe uitgebrachte offertes, prijsopgaven en adviezen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen.

3.2.Alle door Lincsafe uitgebrachte offertes, prijsopgaven en adviezen zijn gebaseerd op de door afnemer

verstrekte gegevens. Lincsafe mag zonder meer uitgaan van de juistheid van de door afnemer verstrekte gegevens.

 1. Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien Lincsafe een opdracht schriftelijk bevestigt of uitvoert.

4.2. De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst binden Lincsafe alleen voor zover deze door Lincsafe schriftelijk zijn bevestigd. Indien de aanvullingen of wijzigingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs, leveringstermijn en/of andere voorwaarden, zal Lincsafe afnemer hiervan op de hoogte stellen.

4.3. Wanneer aan de zijde van afnemer twee of meer natuurlijke of rechtspersonen tezamen een overeenkomst met Lincsafe sluiten, dan zijn deze hoofdelijk jegens haar verbonden ter zake van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4.4 Mondelinge toezeggingen door of afspraken met ondergeschikten van Lincsafe binden Lincsafe alleen voor zover deze door Lincsafe schriftelijk zijn bevestigd.

 1. Prijzen

5.1. De door Lincsafe opgegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, gesteld in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn tevens exclusief de kosten voor verpakking en de verzendkosten zoals omschreven in artikel 6.6.

5.2. Na totstandkoming van de overeenkomst is Lincsafe gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van tussentijdse ontwikkelingen die prijsverhogend werken, zoals wijzigingen in vrachtkosten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, valutakoersen en andere factoren die prijsverhogend werken.

 1. Levering en risico

6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/bedrijf van Lincsafe.

6.2. De zaken zijn voor risico van afnemer 7 dagen nadat Lincsafe afnemer heeft geïnformeerd dat de zaken voor aflevering gereed staan, hetzij zodra de zaken het bedrijf/magazijn van Lincsafe verlaten.

6.3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze voor aflevering gereed staan. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van afnemer. Afnemer zal in dat geval de opslagkosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Lincsafe op volledige schadevergoeding.

6.4. Behoudens indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft, is het Lincsafe toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Lincsafe bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.5. De verzending van zaken geschiedt steeds voor risico van afnemer, ook indien franco levering is overeengekomen. De wijze van transport staat ter vrije keuze van Lincsafe, ook bij niet-franco verzendingen waarbij geen voorschriften voor de verzending door afnemer zijn gegeven.

6.6. Voor verzending binnen Nederland voor orders boven een door Lincsafe vast te stellen bedrag worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor verzending binnen Nederland voor orders beneden een door Lincsafe vast te stellen bedrag worden de daadwerkelijke kosten met een minimum van € 15,- administratie- en vrachtkosten in rekening gebracht, evenals voor verzendingen naar het buitenland.

 1. Leveringstermijn

7.1. Leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij deze uitdrukkelijk als fataal zijn gekwalificeerd.

7.2. De leveringstermijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de overeenkomst door afnemer en toeleveranciers van Lincsafe noodzakelijke zaken, materialen en gegevens zijn verstrekt en de eventueel overeengekomen aanbetaling door Lincsafe is ontvangen.

7.3. Een overschrijding van de leveringstermijn verplicht Lincsafe niet tot een vergoeding, noch geeft zij afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Wel heeft afnemer het recht om na het verstrijken van een leveringstermijn Lincsafe schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke voor nakoming geldende termijn te stellen,

na ommekomst waarvan iedere partij de overeenkomst mag ontbinden terzake de niet geleverde zaken, zonder dat partijen ter zake deze ontbinding schadeplichtig zullen zijn.

 1. Monsters, modellen en voorbeelden

8.1. Alle door Lincsafe getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten of andere gegevens zijn zoveel mogelijk overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier aan Lincsafe verstrekte (product)informatie en dienen slechts ter aanduiding. De te leveren zaken kunnen hiervan afwijken. Afnemer kan geen rechten ontlenen voor wat betreft de conformiteit van de geleverde zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven dat levering zal plaatsvinden conform de verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen, maten, gewichten of andere gegevens

8.2. Voor zover sprake is van intellectuele of industriële eigendomsrechten van Lincsafe op aan afnemer ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke, blijven deze bij Lincsafe berusten.

Afnemer krijgt ter zake daarvan een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van deze rechten voor zover redelijkerwijs noodzakelijk in het kader van het gebruik van de door Lincsafe geleverde zaken in de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer.

 1. Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Lincsafe aangegeven wijze. Na ommekomst van deze periode verkeert afnemer in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 1,5% per maand of gedeelte daarvan dat volledige betaling uitblijft.

9.2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

9.3. Lincsafe is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling op te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden te verlangen. Tevens is Lincsafe gerechtigd andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer.

9.4. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (gedeeltelijke) beslaglegging op het vermogen van afnemer, zullen alle verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6. Is afnemer in verzuim ter zake van de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van afnemer met een minimum van 250,-, of, zo dit bedrag hoger is, 15% van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente). Indien de werkelijk gemaakte incassokosten lager zijn dan het hiervoor genoemde minimum, zijn deze kosten te beschouwen als contractuele boete (onverminderd het recht van Lincsafe op volledige schadevergoeding), welke ook verschuldigd is indien de incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verzenden van slechts een of enkele sommatiebrieven.

 1. Gebreken en klachttermijnen

10.1. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna op hun conformiteit te laten onderzoeken. Zichtbare of op andere wijze redelijkerwijs kenbare gebreken dienen door afnemer binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Lincsafe te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dient afnemer binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt aan Lincsafe te melden. Niet tijdige melding leidt tot verval van het recht op garantie.

10.2. Ook indien afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

10.3. Voor zover Lincsafe verantwoordelijk is voor transport voor de te leveren zaken, dienen reclames betreffende zichtbare of redelijkerwijs kenbare beschadiging van die zaken tijdens transport, aangetekend te worden op de vrachtbrief, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Lincsafe daarvoor vervalt.

 1. Garantie

11.1. Lincsafe garandeert, met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, dat de door haar geleverde zaken in overeenstemming zijn met en gedurende een periode van 12 maanden na levering zullen functioneren overeenkomstig hun specificatie.

11.2. Garantie op door Lincsafe van derden betrokken materialen en/of zaken wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan. Lincsafe is jegens afnemer niet verantwoordelijk voor de nakoming van deze fabrikant/leveranciers garantie maar zal afnemer wel behulpzaam zijn bij het doorgeven van garantieclaims.

11.3. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft afnemer recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak, zulks ter keuze van Lincsafe. Vervangen zaken worden eigendom van Lincsafe.

11.4. De garantie is niet van toepassing indien het niet in overeenstemming zijn respectievelijk het niet functioneren van de geleverde zaak overeenkomstig de specificatie (gedeeltelijk) het gevolg is van onoordeelkundige behandeling, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuist of niet uitvoeren van onderhouds voorschriften. Daarnaast geldt de garantie niet indien het afwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significant beperken gegeven het doel waarvoor de afnemer de zaak in de normale uitvoering van zijn bedrijf gebruikt.

11.5. Zaken welke ter garantiebeoordeling worden verzonden aan Lincsafe, dienen altijd franco te zijn. Ongefrankeerde zendingen zullen door Lincsafe worden geweigerd, ook wanneer het zaken betreft die buiten de verleende garantie om ter reparatie worden aangeboden.

  1. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Lincsafe voor geleverde zaken is beperkt tot de nakoming van Lincsafe van haar garantie- verplichtingen als omschreven in artikel 11. Indien Lincsafe in enig geval geen beroep kan doen op de hiervoor weergegeven beperking, geldt ten aanzien van levering van zaken een aansprakelijkheidsbeperking tot de factuurwaarde van de betrokken zaken.

12.2. De aansprakelijkheid van Lincsafe voor door afnemer geleden directe schade ter zake van verrichte diensten is beperkt tot die gevallen waarin Lincsafe toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en is beperkt tot de factuurwaarde.

12.3. De aansprakelijkheid van Lincsafe voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot winst- en omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie en gemiste besparingen, is in alle gevallen uitgesloten.

12.4. De aansprakelijkheid van Lincsafe voor door afnemer geleden schade die het gevolg is van een door Lincsafe in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gepleegde onrechtmatige daad is uitgesloten, behoudens voor zover de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van Lincsafe.

12.5. Lincsafe is nimmer aansprakelijk voor enige door afnemer geleden schade die het gevolg is van brand, diefstal en/of braak van de door Lincsafe geleverde brandkasten en/of kluizen.

12.6. De aansprakelijkheid van Lincsafe ter zake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar aansprakelijkheids- verzekering vallen, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door die verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.7. Iedere vordering van afnemer op Lincsafe uit hoofde van dit artikel, vervalt door het enkele tijdsverloop van

12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Lincsafe aanhangig is gemaakt.

12.8. Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: toeleveranciers) aan Lincsafe kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Lincsafe aan afnemer worden tegengeworpen.

12.9. Afnemer vrijwaart Lincsafe ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Lincsafe in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.

 1. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen,

overheidsmaatregelen, diefstal, brand, molest en wanprestatie door toeleveranciers of andere derden waarvan Lincsafe zich in de uitvoering van haar verplichtingen bedient.

13.2. Lincsafe heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lincsafe haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

13.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Lincsafe uit hoofde van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lincsafe niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden,

zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat.

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1. De door Lincsafe geleverde zaken blijven eigendom van Lincsafe totdat afnemer aan alle verplichtingen jegens Lincsafe heeft voldaan, zowel ter zake de betrokken levering als ter zake eerdere of latere leveringen en verrichte diensten.

14.2. Door Lincsafe geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van afnemer worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

14.3. Indien afnemer zijn verplichtingen jegens Lincsafe niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Lincsafe gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij afnemer of derden die de zaak voor afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de verkoopwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken per dag of gedeelte daarvan dat afnemer hierin nalatig blijft, onverminderd het recht van Lincsafe op volledige schadevergoeding.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

15.1. Bij niet nakoming door afnemer van een opeisbare verbintenis, is Lincsafe bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Lincsafe om schadevergoeding te vorderen.

15.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Lincsafe zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Lincsafe bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

15.3. Indien Lincsafe bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Lincsafe is Nederlands recht van toepassing.

16.2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Lincsafe en afnemer, met dien verstande dat Lincsafe gerechtigd is om afnemen ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Lincsafe B.V., gevestigd te Breukelen, gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57220662

 1. Definities

17.1. Onder Lincsafe wordt in deze voorwaarden verstaan Lincsafe B.V.

17.2. Onder leverancier wordt verstaan de leverancier van zaken en/of diensten.

 1. Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden

18.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van leverancier en overeenkomsten tussen Lincsafe en leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door een leverancier ingeroepen algemene verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Overeenkomst

19.1. Een overeenkomst tussen Lincsafe en leverancier komt tot stand op het moment van ontvangst van een orderbevestiging door Lincsafe. Deze orderbevestiging dient binnen 14 dagen na de datum van de order te zijn ontvangen.

19.2. Lincsafe is bevoegd wijziging van de te leveren zaken dan wel verrichte diensten te verlangen.

19.3. Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of leveringstermijn, zal leverancier Lincsafe hiervan schriftelijk op de hoogte stellen voordat uitvoering aan de wijziging wordt gegeven.

19.4. Indien de gevolgen voor de overeengekomen prijs en/of leveringstermijn naar het oordeel van Lincsafe onredelijk zijn ten opzichte van de aard en omvang van de wijziging, heeft Lincsafe het recht de order ter zake de wijziging kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen ter zake deze ontbinding schadeplichtig zullen zijn.

19.5. Indien Lincsafe een order specifiek heeft geplaatst ten behoeve van een opdracht van haar afnemer, is Lincsafe in geval van annulering van de opdracht door haar afnemer gerechtigd de order te annuleren.

 1. Prijzen

20.1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door leverancier opgegeven prijzen vast, exclusief omzetbelasting (BTW) en gesteld in Euro’s.

20.2. De door leverancier opgegeven prijzen zijn inclusief de kosten voor verpakking en transport alsmede de kosten voortvloeiend uit het gebruik van intellectueel eigendomsrecht.

 1. Levering en risico

21.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering aan het bedrijf van Lincsafe.

21.2. De zaken zijn voor risico van leverancier totdat de gekochte zaken door Lincsafe in ontvangst zijn genomen en door Lincsafe zijn aanvaard.

21.3. Indien Lincsafe niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal leverancier op verzoek van Lincsafe de levering uitstellen gedurende een door Lincsafe te bepalen redelijke termijn.

21.4. Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Lincsafe, zijn deelleveranties niet toegestaan.

21.5. De wijze van verzending en verpakking wordt conform de overeengekomen wensen van Lincsafe uitgevoerd. Indien Lincsafe tevoren niet haar betreffende wensen aan leverancier heeft doorgegeven, zal leverancier hier tijdig naar informeren.

 1. Keuring

22.1. Lincsafe behoudt zich het recht voor om geleverde zaken af te keuren binnen een termijn van 14 dagen na levering, indien en voor zover zij niet in overeenstemming zijn met de in de order vermelde eisen en specificaties, dan wel onvolkomenheden worden geconstateerd ten aanzien van materialen of de fabricage. Leverancier zal door Lincsafe schriftelijk worden geïnformeerd over de afkeuring. Na afkeuring van de zaken zal Lincsafe de afgekeurde zaken voor rekening en risico van de leverancier doen opslaan dan wel retourneren.

22.1. In geval van afkeuring zal leverancier de reeds betaalde of gefactureerde opdrachtsom direct aan Lincsafe crediteren en wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Dit onverminderd het recht van Lincsafe om schadevergoeding te vorderen.

 1. Leveringstermijn

23.1. Leverancier is verplicht de overeengekomen leveringstermijnen strikt aan te houden. Ingeval van overschrijding, zonder dat dit tevoren door Lincsafe schriftelijk is geaccepteerd, heeft Lincsafe het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten jegens leverancier.

 1. Betaling

24.1. Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de geleverde zaken dan wel de verrichte diensten.

24.2. Lincsafe is gerechtigd de door haar verschuldigde bedragen te verrekenen met hetgeen leverancier aan haar uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.

24.3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (gedeeltelijke) beslaglegging op het vermogen van afnemer, zullen alle verplichtingen van leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Garantie

25.1. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken in overeenstemming zijn met en zullen functioneren overeenkomstig hun specificatie gedurende een periode van 12 maanden na ingebruikneming door Lincsafe, of,

indien de zaken door Lincsafe worden doorgeleverd, gedurende een periode van 24 maanden na ingebruikneming door de afnemer van Lincsafe.

25.2. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Lincsafe recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak. Ter zake van herstelwerkzaamheden en vervangen zaken geldt een garantieperiode van 12 maanden nadat herstel of vervanging heeft plaatsgevonden.

25.3. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken compleet en voor gebruik gereed zijn, met dien verstande dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen en gebruiksaanwijzingen die noodzakelijk zijn voor het door Lincsafe aangegeven doel worden meegeleverd.

25.4. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken voldoen aan alle toepasselijke (wettelijke) voorschriften, zonder dat Lincsafe dit behoeft te onderzoeken.

25.5. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde zaken en verrichte diensten geen inbreuk maken op enig geldend industrieel of intellectueel eigendomsrecht en dat het gebruik van de geleverde zaken of verrichte diensten door Lincsafe ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

Leverancier vrijwaart Lincsafe tegen alle (rechts)vorderingen van derden ter zake van een dergelijke inbreuk of onrechtmatig  handelen.

 1. Aansprakelijkheid

26.1. Leverancier is jegens Lincsafe aansprakelijk voor alle schade, zowel direct als indirect, die door Lincsafe wordt of is geleden voortvloeiend uit of samenhangend met een door leverancier jegens Lincsafe gepleegde onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige (contractuele) verplichting van leverancier jegens Lincsafe.

26.2. Leverancier vrijwaart Lincsafe tegen alle (rechts)vorderingen van derden ter zake van de door deze derden geleden of  te lijden schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met een door leverancier jegens die derden gepleegde onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige (contractuele) verplichting van leverancier jegens hen.

 1. Eigendomsovergang

27.1. De eigendom van de geleverde zaken gaat bij aflevering over op Lincsafe.

27.2. De door Lincsafe aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke blijven eigendom van Lincsafe. Voor zover sprake is van intellectuele of industriële eigendomsrechten van Lincsafe op aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke, blijven deze bij Lincsafe berusten.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

28.1. Bij niet nakoming door leverancier van een opeisbare verbintenis, is Lincsafe bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Lincsafe om schadevergoeding te vorderen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

29.1. Op alle overeenkomsten met Lincsafe is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

29.2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Lincsafe en leverancier, met dien verstande dat Lincsafe gerechtigd is om leverancier ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Info & Route

Lincsafe
De Corridor 9, 3621 ZA Breukelen

T: +31 (0)346 72 59 50
E: NL.info.lincsafe@cennox.com

IBAN : NL46 INGB 0008 2741 65
BIC   : INGBNL2A

BTW nr.: NL852488087B01
KVK: 57220662

KAARTJEKlik op het kaartje voor een routeplanner

Adres
De Corridor 9
NL-3621 ZA Breukelen
The Netherlands

 

Vacatures
Er zijn nu 1 vacature

Nieuws
Wetenswaardigheden
Links

 

© 2020 Lincsafe - All Rights Reserved

Please publish modules in offcanvas position.